Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówKto płaci do PFRON?

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Przekazywana do PFRON kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

  1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
  2. przebywających na urlopach wychowawczych;
    2a. przebywających na urlopach rodzicielskich;
  3. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
  4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
  5. nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
  6. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Z wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% (art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji). Jednakże pracodawca ten zobowiązany jest składać miesięczne informacje INF-1 oraz roczne informacje INF-2 (art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji). Informacje te muszą przesyłać do Funduszu poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.