Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówKto udziela ulg we wpłatach do PFRON?

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. na skutek nowelizacji ustawy z dnia 29 października 2010 r. obowiązkowe wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

  1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości co najmniej 30%

Dodatkowo zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji z dnia 25.09.2015 r. od 1 lipca 2016 r. jeszcze bardziej zaostrzono przepisy prawne i krąg sprzedających a mianowicie:

Począwszy od 1 lipca 2016 r. na skutek nowelizacji ustawy z dnia 25 września 2015 r. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej "sprzedającym".


Od 1 lipca 2016 r. został już wprost określony sposób dokumentowania szczególnych schorzeń dla celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulgi. Wystąpienie upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji lub całościowych zaburzeń rozwojowych będzie dokumentowane wyłącznie orzeczeniem o niepełnosprawności tj. na orzeczeniu będzie musiał być zawarty wprost symbol schorzenia szczególnego lub schorzenie szczególne będzie musiało wynikać z sentencji orzeczenia (te 4 schorzenia szczególne do celów ulg nie będą już mogły wynikać dodatkowo z zaświadczenia lekarskiego, jak dotychczas). Jedynie w przypadku osób niewidomych możliwe będzie potwierdzenie choroby również w inny sposób tj. dodatkowo kiedy na orzeczeniu nie będzie kodu 04-O to pracodawca będzie mógł skorzystać z zaświadczenia lekarza specjalisty, który wskaże na chorobę narządu wzroku tj. stwierdzi, iż osoba jest niewidoma).