Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówPrawo

Zmiany przepisów, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw znacznie zawężyły krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W nowej sytuacji (po 01.01.2011 r.) większość przedsiębiorców (firm zobowiązanych do wpłat na PFRON) utraciło możliwość uzyskiwania ulg we wpłatach do PFRON poprzez znaczne zmniejszenie ilości firm uprawnionych do ich naliczania, a tylko nieliczni przedsiębiorcy utrzymali tę możliwość kooperując w dalszym ciągu z pracodawcami osób niepełnosprawnych, którym udało się dostosować do nowo obowiązujących przepisów i którzy spełniają rygorystyczne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i posiadają uprawnienie do ich naliczania. Często również osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie staje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe w realizacji. Nasza firma wychodzi naprzeciw tym problemom, udzielając już na samym początku współpracy gwarancji satysfakcji z oferowanych przez nas rozwiązań, które pozwolą na znaczne zmniejszenie wpłat do PFRON w Waszych firmach.


BARDZO WAŻNE: Zmiany w art. 22 ustawy o rehabilitacji po 1 lipca 2016 r.

Do 30 czerwca 2016 r. obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji u pracodawcy (sprzedający) zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego co najmniej 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, lub
 • niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Od 1 lipca 2016 r. zmiany w tym zakresie wprowadza nowelizacja (ustawa z 25 września 2015 r., Dz.U. poz. 1886) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej: ustawa o rehabilitacji). Od 1 lipca 2016 r. został już wprost określony sposób dokumentowania szczególnych schorzeń dla celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulgi. Wystąpienie upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji lub całościowych zaburzeń rozwojowych będzie dokumentowane wyłącznie orzeczeniem o niepełnosprawności tj. na orzeczeniu będzie musiał być zawarty wprost symbol schorzenia szczególnego lub schorzenie szczególne będzie musiało wynikać z sentencji orzeczenia (te 4 schorzenia szczególne do celów ulg nie będą już mogły wynikać dodatkowo z zaświadczenia lekarskiego, jak dotychczas). Jedynie w przypadku osób niewidomych możliwe będzie potwierdzenie choroby również w inny sposób tj. dodatkowo kiedy na orzeczeniu nie będzie kodu 04-O to pracodawca będzie mógł skorzystać z zaświadczenia lekarza specjalisty, który wskaże na chorobę narządu wzroku tj. stwierdzi, iż osoba jest niewidoma).Od ulgi udzielanej już za lipiec, zmieni się także wzór tj. dane podstawiane do wzoru do obliczenia kwoty ulgi. Prawidłowo ustalona ulga we wpłacie na PFRON to efekt obliczeń uwzględniających miesięczny stan zatrudnienia, przychód oraz wskaźnik wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym pracodawcy świadczącego usługę lub produkcję dla podmiotu, który jest zobowiązany do comiesięcznych wpłat na fundusz.

Bardzo istotna zmiana dotyczy również pracodawców wpłacających obowiązkowe wpłaty na PFRON. Dla nich zmienia się wysokości wykorzystania ulgi na PFRON do maksymalnie 50 proc. wysokości wpłaty, do której jest on zobowiązany w danym miesiącu. Do 30 czerwca br. pracodawca może obniżyć wpłatę na PFRON do wysokości 80 proc. wpłaty na fundusz. Ustawodawca postanowił także skrócić okres wykorzystania ulgi przez wpłacającego na PFRON z 12 do 6 miesięcy.

Aby wpłacający mógł obniżyć wpłatę na PFRON od 1 lipca 2016 r. jest konieczny obowiązek udokumentowania fakturą zakupu produkcji lub usługi od pracodawców uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia. Ponadto warunkiem skorzystania z obniżenia wpłat na PFRON jest uregulowanie płatności w terminie podanym na fakturze i udokumentowanie kwoty obniżenia przez nabywcę. Doprecyzowano też termin wystawienia informacji o kwocie ulgi – ma to nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Niezachowanie tego terminu dla sprzedającego będzie skutkowało obowiązkiem wpłaty kary na fundusz, a dla nabywcy – brakiem możliwości skorzystania z ulgi z tytułu danego zakupu.

Najważniejszymi zmianami dla sprzedających tj. firm udzielających ulg po 1 lipca br. są wprowadzone nowe obowiązki a mianowicie:

  konieczność prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o wysokości udzielonych ulg.
 • sprawozdawczość do PFRON. Będzie on musiał przekazywać do PFRON informacje miesięczne o informacjach o kwocie obniżenia w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawił (druk INF-1-u)
 • nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup, wystawić informację o uldze (druk INF-U) swoim klientom.

Nowelizacja ustawy wprowadza całkowicie nowy art. 22b, który wprowadza kary finansowe nakładane na sprzedających tj. udzielających ulg w przypadkach, w których doszłoby do nieprawidłowości przy udzielaniu ulg przez uprawnionych pracodawców np. wskutek opóźnień w wystawianiu informacji o wysokości ulg oraz podania w nich danych niezgodnych ze stanem faktycznym (w tym nieprawidłowo obliczonej kwoty ulgi), a także w przypadkach niewywiązania się z nowych obowiązków (brak ewidencji informacji o wysokości obniżenia wpłat).

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji... (Dz. U. poz. 1886) od 1 lipca br. wprowadza część zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.),


PRZEDSTAWIAMY ZMIANĘ dot. art. 22 w tabeli (porównanie)

Stan prawny do 30 czerwca 2016 r. Stan prawny od 1 lipca 2016 r.
Artykuł 22
 1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:
  1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  – w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej "sprzedającym".
 2. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.
 3. Kwota obniżenia, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.
 4. Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 3, stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.
 5. Współczynnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 4, stanowi iloraz sumy wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych – pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne – i liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 6. Wskaźnik udziału przychodów, o którym mowa w ust. 3, stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, o których mowa w art. 21, zwanego dalej „nabywcą”, i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.
 7. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.
 8. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:
  1) wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze, o której mowa w ust. 7;
  2) wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.
 9. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.
 1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:
  1) znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych
  – w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej "sprzedającym".

 2. Warunkiem obniżenia wpłaty jest:
  1) udokumentowanie zakupu fakturą;
  2) uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu;
  3) udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego w terminie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1.

 3. Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.
 4. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.
 5. Kwota obniżenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.
 6. Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.
 7. Współczynnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, o którym mowa w ust. 6, stanowi iloczyn najniższego wynagrodzenia pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne i ilorazu liczby pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 8. Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu.
 9. Przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których mowa w ust. 8.
 10. Sprzedający:
  1) wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup;
  2) prowadzi ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia;
  3) przekazuje Zarządowi Funduszu informację miesięczną o informacjach o kwocie obniżenia – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawił informacje.

 11. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług w stosunku do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.
 12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3, a także zakres danych gromadzonych w ewidencji, o której mowa w ust. 10 pkt 2, oraz sposób jej prowadzenia, uwzględniając możliwość weryfikacji spełniania przez sprzedającego warunków wystawienia informacji o kwocie obniżenia, warunków korzystania z obniżenia przez nabywcę oraz weryfikacji prawidłowości wykonania obowiązków przez sprzedającego.
Artykuł 22b
Brak regulacji dotyczących kar nakładanych na sprzedających
 1. Sprzedający dokonuje wpłaty na Fundusz w wysokości:
  1) 5% sumy kwot obniżenia wykazanych w informacjach o kwocie obniżenia, które nie zostały ujęte w ewidencji lub w informacjach, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 10 pkt 2 i 3,
  2) 10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1,
  3) 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1,
  4) trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną, a zawyżoną kwotą obniżenia, nie wyższej jednak niż 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji, o której mowa w pkt 3, w przypadku podania niezgodnych ze stanem faktycznym danych skutkujących zawyżeniem kwoty obniżenia w tej informacji
  – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te okoliczności zostały ujawnione w wyniku kontroli, o której mowa w art. 22a, lub czynności sprawdzającej, o której mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową".

 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość wpłaty nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.