Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówStan prawny

Obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji

Obniżenia wpłat nabyte od 01.01.2011 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących

  1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
    - w wysokości co najmniej 30%.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa:

  • wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
  • wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest pracodawca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach.

Oznacza to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia wpłaty na Fundusz, pracodawca będzie zobowiązany do dokonania co najmniej 20% wpłaty na Fundusz.

Przysługująca, a niewykorzystana, w danym miesiącu, kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.