Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówWysokość ulg we wpłatach do PFRON

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. na skutek nowelizacji ustawy z dnia 29 października 2010 r. obowiązkowe wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

  1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości co najmniej 30 %.

Wysokość kwoty obniżenia ustala się jako iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów, a wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. Natomiast współczynnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, stanowi iloraz sumy wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych - pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne - i liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy czym wskaźnik udziału przychodów, stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat (nabywcy) i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.


Obowiązek sporządzenia informacji o przysługującej kwocie obniżenia spoczywa na sprzedawcy. Kwotę obniżenia wylicza się według wzoru:

Ko = [(Sw : Ln) × (Zrz - Zws)] × [Pw : Po]


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ko - kwota obniżenia,

Sw - suma wynagrodzeń pracowników ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne,

Ln - liczba pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

Zrz - rzeczywiste zatrudnienie wszystkich niepełnosprawnych pracowników,

Zws - zatrudnienie niepełnosprawnych za­pe­wniające osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Pw - przychód ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, który uzyska informację,

Po - przychód ogółem uzyskany w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.Warto zaznaczyć, że aby mogło dojść do obniżenia wpłaty, niezbędnym warunkiem jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę.

Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze. Natomiast w przypadku, gdy otrzymane w miesiącu ulgi przewyższają wysokość 80% należnej wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, nabywca wpłaca do funduszu 20% wpłaty, obniżając wpłatę o 80% wysokości kwoty ulgi. Nadwyżkę nad uzyskanymi ulgami, a możliwymi do dalszego odliczenia nabywca może rozliczać jako obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach (pamiętając o limicie 80%).

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.